پیش گفتار

تغییرات جدید در روش های توسعه اقتصادی بخصوص در نیمه دوم قرن بیستم میلادی به خاطر تغییرات سیاسی واجتماعی بین المللی از یک سو و پیش رفت کامپیوتر وارتباطات بالاخص شرایط وموقعیتها وچالشهای جدیدی را در نظام اقتصادی بین اللملی ایجاد کرده است که تنها عوامل اقتصادی مانند عرضه وتقاضا ونزدیکی به عوامل تولید وحجم سرمایه موجود تائین کننده اصلی برای انجام پروژه های اقتصادی نیستند و در اکثر موارد برنامه ریزان وتولید کننده گان را مجبور به ارزیابی مجدد که لزوماً در تضاد با برنامه ریزی اولیه نیست را مینماید. کارخانه شاد شیراز بر مبنی طرح اولیه جهت یک مجموعه کامل تولیدی مواد غذائی در نظر گرفته شده بود. تاسیس کارخانه آرد به عنوان کارخانه مادر وهرآنچه از آرد ومشتقات آن شامل نان-ماکارونی-بیسکویت-غذای کودک ودر توسعه روند تکمیل صنایع غذائی به جهت آنکه استان فارس استان فارس بزرگترین تولید کننده غله وذرت در کشور است وصنایع تبدیلی انواع محصولات باغی بالاخص مرکبات میتواند الگوی ملی قرار گیرد. توجیحات اقتصادی طرح اولیه هنوز هم صادق وبا تغییرات محدودی قابل اجرا است یعنی عوامل اقتصادی اجتماعی وجمعیتی مانند اهمیت وحاصلخیزی استان فارس در تولید محصولات کشاورزی –نزدیکی به بازار مصرف – امکان صدور محصولات غذائی با فاصله نزدیک به کشورهای سواحل خلیج فارس – نزدیک به شاهراهای ارتباطی برای حمل به سایر مناطق ایران وحتی بازارهای آسیای مرکزی با در نظر گرفتن هزینه های تولیدی وقیمت های رقابتی هنوز تولید مواد غذائی را در مجموعه شاد شیراز توجیه مینماید وشاید با تغییر در برنامه ریزی فاز های بعدی طرح اولیه تولیدات مواد غذائی هنوز بهترین انتخاب برای استفاده از تاسیسات موجود شاد شیراز باشد. مالکین وسرمایه گذاران شاد شیراز با توجه به تغییرات داخلی وبین اللملی تصمیم به ارزیابی انتخابهای دیگر برای استفاده از تاسیسات موجود در شاد شیراز ((حدوداً 22 هکتار زمین محصور با کاربری صنعتی که عوارض مربوطه مرتباً تا به امروز پرداخت گردیده است- سوله -مخزن آبرسانی -مخزن بزرگ فاضل آب (سپتیک تنک) -ساختمان سکنی کارگری – محل سلف سرویس کارگری – ساختمانهای متعدد اداری- پست برق صنعتی ومحوطه سازی های انجام شده …..)) اتخاذ نموده اند . در این راستا حتی مالکین وسرمایه گذاران اقدام به اخذ مجوز احداث مجوز صنایع پترو شیمی که مواد اولیه تولید از مجموعه های پتروشیمی شیراز –عسلویه وماهشهربه آسانی قابل تامین است نیز نمودند این طرح در فاز اول شامل تولید (P.V.C . از E.D.C ) بخاطر مزیت تولیدی پتروشیمی در ایران حائز اهمیت بسزا است. شرکت مهندسان مشاور پلیشر، جهت بر رسی انتخابهای دیگر مالکین وسرمایه گذاران شاد شیراز انتخاب گردیده است . بدیهی است ارزیابی شرکت مشاورین مهندسی پلشیر با توجه به منویات ومحدودیت های عینی موجود (مانند محدودیت سرمایه گذاری یا قدرت استقراض برای انتخابهای دیگر) که توسط مالکین وسرمایه گذاران شاد شیراز برای ایشان مطرح گردید اقدام به ارزیابی پروژه های انتخابی ومطرح شده نموده اند.مبرهن است که اگر ضوابط وفروضات در ارزیابی طرحهای مورد مطالعه تغییر یابند در نتایج استنتاج شده ارزیابی ها تغییرات به سزائی ایجاد خواهند نمود. شرکت مهندسان مشاور پلیشر با بررسی گزینه های پیش روی ( فقط ارزیابی طرحهای ذکر شد ه توسط مالکین وسرمایه گذاران ) اقدام نموده است موارد مثبت و منفی هر یک از طرحها برمبنی محدودیت هائی که در ابتدای پروژه مبذول گردیده اند و بدیهی است استنتاج از آنها، برای گزینش بهترین انتخاب برای فعال نمودن سرمایه گذاری های موجود این پروژه بر همین مبنی مورد پیشنهاد قرار گرفته اند. این گزارش ابتدا به شناسایی وضع موجود پرداخته است. سپس گزینه های پیشنهادی برای سایت مورد نظرارائه و بررسی شده است. این بررسی ها مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است و استنتاج های به دست آمده مطرح شده و در پایان با جمع بندی آنها نتیجه گیری نهایی انجام شده است. با این حال بدیهی است که در پایان، تصمیم نهایی بر عهده مالکین وسرمایه گذاران شاد شیراز خواهد بود.