نمایشگاه دایمی و موقت

ایجاد نمایشگاه های دائمی و موقت به فرصتی اقتصادی در کشورهای جهان تبدیل شده است. این فرصت در استان فارس به عنوان دارنده جایگاه مهم اقتصاد، صنعت و کشاورزی تاکنون مورد بی توجهی قرا گرفته است کشورهای پیشرفته با ایجاد نمایشگاه های مختلف در محل های جذاب و در خور تحسین والبته استاندارد سعی دارند تا هرچه بیشتر به بازارهای خود اضافه کرده و رقبای خود را از میدان خارج نمایند. زیرا نمایشگاه هایی از این دست ضمن اینکه می توانند در جهت توسعه صنعت نمایشگاهی استان گام بردارند، برای ارائه خدمات، رفاه مردم و عرضه کالا به صورت مستقیم مناسب می باشند.

با توجه به این که شهر شیراز فاقد یک محل نمایشگاهی مناسب است و نظر به پتانسیل های بالای صنعتی، بازرگانی و صنعت نمایشگاهی، احداث یک مرکز دائمی نمایشگاهی برای همه رشته ها و زمینه ها و با تمامی امکانات ضروری است، به ویژه آن که این شهر مرکز استان فارس و در نقطه مرکزی استان است.
استان فارس به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور دارای توانمندی های زیادی است. از سوی دیگر ظرفیت های گردشگری استان فارس جهانی است و همه این موارد، ضرورت ایجاد نمایشگاه را دوچندان می‌کند.

بر اساس ارزیابی های انجام شده بر روی سه گزینه ی پیشنهادی می توان جدول زیر را که با توجه به سه عامل مؤثر در روند احداث و پیشرفته پروژه یعنی اخذ مجوز دریافت تسهیلات و اعتبارات دولتی و نظارت بر نحوه اجرا و بهره برداری تنظیم شده است استنتاج نمود.