شهرک مسکونی

چنان که گفتیم؛ با توجه به نیاز روز افرون جمعیت رو به رشد شهر شیراز به مسکن و فاصله اندک سایت پروژه به این شهر، ایجاد یک شهرک مسکونی در آن منطقه منطقی بنظر می رسد. که در این صورت دریافت مجوز و درخواست تغییر کاربری الزامی است.

این شهرک لزوماً یک شهرک خوابگاهی نخواهد بود که اهالی آن برای رفع نیازهای روزمره خود از خدمات محدود داخل شهرک استفاده می کنند. و برای رفع نیازهای عمده به شهر شیراز سفرمی کنند. چنان که در نقشه صفحه بعد می بینیم؛ تعداد زیادی شهرک های مسکونی در فاصله بسیار بیشتر و کمتر از سایت پروژه نسبت به شهر شیراز وجود دارد که به همین منوال از آنها استفاده میشود و از سوی دیگر موقعیت سایت در مجاورت دریاچه مهارلو و طرحهای توسعه آینده ، به لحاظ آب وهوایی از امتیاز زیادی برخوردار است ومطلوبیت این زمین را برای احداث شهرک مسکونی به مراتب افزایش میدهد.

از سوی دیگر قبل از احداث یک شهرک مسکونی، انجام مطالعات آمایش سرزمین الزامی است. احداث بیمارستان، مدرسه و امکانات رفاهی،معیشتی و شکل گیری زیر ساخت های مناسب برای ساخت مسکن نیز ضروری است، که انجام همه این موارد در فاز اول پروژه اجتناب پذیر است وشاید با در نظر گرفتن طرحها گسترش شهر شیراز احتیاجی به این سرمایه گذاری ها نباشد. بدیهی است با انجام رایزنی های مناسب ونزدیکی به النسبه این مکان با مرکز اصلی مترو شهر شیراز ودر طرح قرار دادن امتداد مترو در جهت سایت مطلوبیت موقعیت این شهرک را به سطح ممتاز ارتقاع خواهد داد.

اگرچه ارزیابی فعلی احداث یک شهرک مسکونی را بطور محدود مورد بررسی قرار داده ولی شایان توجه است که اگر ساختمانهای مسکونی در قسمت زمینهای باز فعلی قرار گیرند وتخصیص اماکن ساخته شده فعلی یا مساحت تحت اشغال آنان به ساختمانهای تجاری وتفریحی عملی گردد این مجتمع مسکونی میتواند به یکی از موفق ترین مجموعه های مسکونی تبدیل گردد.

 

چنانکه در جدول بالا ملحوض است . طرح ارزیابی شده فقط 50000 متر مربع از این سایت را به اماکن مسکونی وفقط در سه طبقه مورد بر رسی قرار داده است . انتخابهای دیگر مانند افزایش سطح فضای مسکونی وافزایش طبقات تاثیر زیادی در سود دهی این پروژه مسکونی خواهد داشت.