شهرک صنعتی

شهرک صنعتی بر اساس ماده 2 از مفاد آئین نامه اجرایی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مکانی است دارای محدوده و مساحت معین کاربری زمین آن در مراجع قانونی تصویب شده است و برای استقرار مجموعه ای از واحد های صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی از قبیل: طراحی، مهندسی، آموزشی، اطلاع رسانی مشاوره ای و بازرگانی که تمام یا پاره ای از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را با توجه به انواع وسعت شهرک صنعتی و ترکیب فعالیت های آن در اختیار واحد های مذکور قرار می دهد.

طبق این تعریف متقاضی شخصی حقوقی است که خوهان کسب مجوز ایجاد شهرک صنعتی می باشد و جواز تاسیس، مجوزی است که وزارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای ایجاد شهرک های صنعتی صادر می نماید. همچنین جواز توسعه، مجوزی است که برای توسعه شهرک صنعتی صادر می شود. بر اساس ماده 3 همان آیین نامه شرایط صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی غیر دولتی به شرح زیر است:

 • تکمیل فرم درخواست صدور جواز تاسیس/توسعه توسط متقاضی و ارائه آن به شرکت شهرک های صنعتی استان مربوطه همراه با معرفی زمین مناسب که در تملک ایشان باشد.
 • تکمیل فرم درخواست صدور جواز تاسیس/توسعه توسط متقاضی و ارائه آن به شرکت شهرک های صنعتی استان مربوطه همراه با معرفی زمین مناسب که در تملک ایشان باشد.
 • همزمان شرح خدمات مطالعات(ضرورت ایجاد و مکان یابی/ضرورت توسعه و امکان توسعه) و همچنین راهنمای تهیه مطالعات زیست محیطی توسط شرکت استانی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
 • متقاضی پاسخ استعلامها و مطالعات انجام شده را به شرکت استانی ارائه می نماید.
 • شرکت استانی حداکثر طی 3 روز چک لیست مدارک و مستندات ارائه شد از سوی متقاضی را جهت بررسی به معاونت عمران و محیط زیست سازمان ارسال نماید.
 • درصورت وجود نقص در مدارک ارائه شده از سوی متقاضی، جهت رفع نقص و تکمیل مدارم به نامبرده عودت داده خواهد شد.
 • در صورت عدم وجود نقص در مدارک و مطالعات، معاونت عمران و محیط زیست سازمان حداکثر ظرف 17 روز مطالعات انجام شده توسط متقاضی را بررسی و مراتب را به مرجع صادر کننده جواز تاسیس اعلام میدارد.
 • دجواز تاسیس ایجاد/ توسعه شهرک صنعتی غیردولتی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صادر و جهت اجرا به متقاضی ابلاغ می گردد.
 • تکمیل فرم درخواست ایجاد/ توسعه شهرک صنعتی توسط متقاضی، همراه با کروکی زمین مورد نظر برای معرفی به دستگاههای ذیربط استان جهت دریافت اراضی ملی وارائه آن به شرکت شهرک های صنعتی استان مربوطه.
 • شرکت استانی با توجه به کروکی زمین ارائه شده از سوی متقاضی، نامبرده را جهت دریافت زمین به دستگاههای ذیربط استان معرفی می نماید.
 • متقاضی تائیدیه دستگاههای ذیربط مبنی بر بلامانع بودن واگذاری زمین، جهت اقدمات بعدی به شرکت استانی ارائه می نماید.
 • پس از طی مراحل انجام کار طبق بند 1-3 ماده 3 این دستورالعمل تاسیس صادر و به متقاضی ابلاغ می گردد.

با توجه به مبانی طراحی شهرک های صنعتی ضوابط توزیع زمین در سطح شهرک صنعتی به صورت جدول زیر بوده است که با کمی تغییر و اختصاص درصد بیشتری به صنعت در جانمایی کاربری ها به کار رفته است.

عمده ترین واحد های صنعتی در این شهرک به صنعت طلا سازی و صنایع وابسته به آن اختصاص دارد ولی در این شهرک واحد های صنعتی برای سایر صنایع مورد نیاز منطقه نیز در نظر گرفته خواهد شد. خدمات در نظر گرفته شده برای این شهرک شامل خدمات موجود در سطح چهار از خدمات مورد نیاز شهرک های صنعتی(سطوح تعریف شده از طرف شرکت شهرک های صنعتی ) است که در جدول زیر این خدمات ذکر شده است :